wild fence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild fence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild fence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild fence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wild fence

    * kỹ thuật

    rào chống gió