wild ass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild ass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild ass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild ass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild ass

    any of several equine mammals of Asia and northeast Africa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).