wild yam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild yam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild yam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild yam.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild yam

    having a rhizome formerly dried and used to treat rheumatism or liver disorders

    Synonyms: Dioscorea paniculata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).