wildfire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wildfire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wildfire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wildfire.

Từ điển Anh Việt

 • wildfire

  /'waild,fai /

  * danh từ

  chất cháy (người Hy lạp xưa dùng để đốt tàu địch)

  to spread like wildfire

  lan rất nhanh (tin đồn)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wildfire

  * kỹ thuật

  khí nổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wildfire

  a raging and rapidly spreading conflagration