wild dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild dog.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild dog

    any of various undomesticated mammals of the family Canidae that are thought to resemble domestic dogs as distinguished from jackals or wolves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).