wild man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild man.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild man

    a person who is not socialized

    Synonyms: feral man

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).