wild goose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild goose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild goose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild goose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wild goose

    * kinh tế

    ngỗng trời