wild horse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild horse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild horse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild horse.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild horse

    undomesticated or feral domestic horse

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).