wild boar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild boar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild boar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild boar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild boar

    Old World wild swine having a narrow body and prominent tusks from which most domestic swine come; introduced in United States

    Synonyms: boar, Sus scrofa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).