wild silk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild silk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild silk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild silk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wild silk

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tơ dại