wild duck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild duck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild duck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild duck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wild duck

    * kinh tế

    vịt hoang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild duck

    an undomesticated duck (especially a mallard)