wild mango nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild mango nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild mango giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild mango.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild mango

    African tree with edible yellow fruit resembling mangos; valued for its oil-rich seed and hardy green wood that resists termites

    Synonyms: dika, wild mango tree, Irvingia gabonensis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).