wild rice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild rice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild rice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild rice.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild rice

    perennial aquatic grass of North America bearing grain used for food

    Synonyms: Zizania aquatica

    grains of aquatic grass of North America

    Synonyms: Indian rice

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).