wildly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wildly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wildly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wildly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wildly

  to an extreme or greatly exaggerated degree

  the storyline is wildly unrealistic

  in an uncontrolled or unrestrained manner

  He gesticulated wildly

  with violent and uncontrollable passion

  attacked wildly, slashing and stabbing over and over

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).