wild ox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild ox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild ox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild ox.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild ox

    Similar:

    ox: any of various wild bovines especially of the genera Bos or closely related Bibos

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).