wildfowl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wildfowl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wildfowl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wildfowl.

Từ điển Anh Việt

  • wildfowl

    /'waildfaul/

    * danh từ

    chim săn bắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wildfowl

    flesh of any of a number of wild game birds suitable for food