wild well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wild well

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giếng không khống chế được (khai thác dầu khí)