wild apple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild apple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild apple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild apple.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild apple

    any of numerous wild apple trees usually with small acidic fruit

    Synonyms: crab apple, crabapple

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).