wild lemon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild lemon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild lemon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild lemon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wild lemon

    * kinh tế

    chanh dại