giant silkworm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant silkworm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant silkworm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant silkworm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • giant silkworm

    Similar:

    silkworm: larva of a saturniid moth; spins a large amount of strong silk in constructing its cocoon

    Synonyms: wild wilkworm

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).