giant planet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant planet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant planet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant planet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • giant planet

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hành tinh khổng lồ