giant ties nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant ties nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant ties giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant ties.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • giant ties

    * kỹ thuật

    đường dây liên lạc