giant cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • giant cell

    * kỹ thuật

    y học:

    tế bào khổng lồ, tế bào khổng lồ có thể có một hay nhiều nhân