giant squid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant squid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant squid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant squid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • giant squid

    Similar:

    architeuthis: largest mollusk known about but never seen (to 60 feet long)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).