giant-size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant-size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant-size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant-size.

Từ điển Anh Việt

  • giant-size

    * tính từ

    to đùng, to kềnh