giant-killer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant-killer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant-killer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant-killer.

Từ điển Anh Việt

  • giant-killer

    * danh từ

    người hay đội (đội bóng đá) thắng một đối thủ có vẻ hơn hẳn mình