giant molecule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant molecule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant molecule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant molecule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • giant molecule

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phân tử khổng lồ