giant hornet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant hornet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant hornet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant hornet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • giant hornet

    European hornet introduced into the United States

    Synonyms: Vespa crabro

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).