giant powder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant powder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant powder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant powder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • giant powder

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thuốc nổ công phá mạnh