giant puffball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant puffball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant puffball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant puffball.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • giant puffball

    huge edible puffball up to 2 feet diameter and 25 pounds in weight

    Synonyms: Calvatia gigantea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).