wild rosemary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild rosemary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild rosemary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild rosemary.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild rosemary

    bog shrub of northern and central Europe and eastern Siberia to Korea and Japan

    Synonyms: marsh tea, Ledum palustre

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).