white turnip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white turnip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white turnip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white turnip.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white turnip

    white root of a turnip plant

    Similar:

    turnip: widely cultivated plant having a large fleshy edible white or yellow root

    Synonyms: Brassica rapa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).