white potato vine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white potato vine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white potato vine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white potato vine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white potato vine

    Similar:

    potato: annual native to South America having underground stolons bearing edible starchy tubers; widely cultivated as a garden vegetable; vines are poisonous

    Synonyms: white potato, Solanum tuberosum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).