solanum tuberosum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solanum tuberosum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solanum tuberosum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solanum tuberosum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • solanum tuberosum

    Similar:

    potato: annual native to South America having underground stolons bearing edible starchy tubers; widely cultivated as a garden vegetable; vines are poisonous

    Synonyms: white potato, white potato vine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).