white mustard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white mustard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white mustard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white mustard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white mustard

    Eurasian mustard cultivated for its pungent seeds; a source of table mustard and mustard oil

    Synonyms: Brassica hirta, Sinapis alba

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).