tick fever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tick fever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tick fever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tick fever.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tick fever

    * kỹ thuật

    y học:

    sốt ve

Từ điển Anh Anh - Wordnet