ticket book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticket book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticket book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticket book.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ticket book

    a book of tickets that can be torn out and used

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).