ticket file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticket file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticket file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticket file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ticket file

    * kinh tế

    sổ hạn kỳ thương phiếu