ticket-collector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticket-collector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticket-collector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticket-collector.

Từ điển Anh Việt

  • ticket-collector

    * danh từ

    người soát vé