ticketing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticketing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticketing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticketing.

Từ điển Anh Việt

  • ticketing

    /'tikitiɳ/

    * danh từ

    sự dán nhãn, sự viết nhãn (ghi giá hàng...)