ticket breach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticket breach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticket breach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticket breach.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ticket breach

    * kinh tế

    sự sai/không đúng vé