ticket-punch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticket-punch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticket-punch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticket-punch.

Từ điển Anh Việt

  • ticket-punch

    * danh từ

    (đường sắt) cái bấm vé; cái bấm lỗ