ticket office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticket office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticket office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticket office.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ticket office

    * kinh tế

    phòng bán vé

    * kỹ thuật

    cửa bán vé

Từ điển Anh Anh - Wordnet