box office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

box office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm box office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của box office.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • box office

  * kinh tế

  phòng bán vé trước

  phòng vé (của rạp hát)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • box office

  total admission receipts for an entertainment

  the office where tickets of admission are sold

  Synonyms: ticket office, ticket booth