boxing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boxing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boxing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boxing.

Từ điển Anh Việt

 • boxing

  /'bɔksiɳ/

  * danh từ

  quyền thuật, quyền Anh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • boxing

  fighting with the fists

  Synonyms: pugilism, fisticuffs

  Similar:

  packing: the enclosure of something in a package or box

  box: put into a box

  box the gift, please

  Synonyms: package

  Antonyms: unbox

  box: hit with the fist

  I'll box your ears!

  box: engage in a boxing match