ticket-office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticket-office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticket-office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticket-office.

Từ điển Anh Việt

  • ticket-office

    * danh từ

    phòng bán vé, phòng vé