ticket punch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticket punch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticket punch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticket punch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ticket punch

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kìm bấm phiếu hay vé