ticket lobby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticket lobby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticket lobby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticket lobby.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ticket lobby

    * kỹ thuật

    phòng bán vé