ticktacktoe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticktacktoe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticktacktoe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticktacktoe.

Từ điển Anh Việt

  • ticktacktoe

    như noughts and crosses

Từ điển Anh Anh - Wordnet