noughts and crosses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

noughts and crosses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm noughts and crosses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của noughts and crosses.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • noughts and crosses

    Similar:

    ticktacktoe: a game in which two players alternately put crosses and circles in one of the compartments of a square grid of nine spaces; the object is to get a row of three crosses or three circles before the opponent does

    Synonyms: ticktacktoo, tick-tack-toe, tic-tac-toe, tit-tat-toe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).